Huomenna käynnistyy tila- ja asuntojaoston syyskausi. Kesällä on tehty paljon sisäilmakorjauksia, niistä saamme selostuksen. Niipperin tyyppikoulu valmistui aikataulussa ja siitä on tullut hyvää palautetta. Kirstin peruskorjauksen alla olevan koulun tuhopolton kustannuksista ei vielä ole tietoa.

Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraava selostus:
Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Kesällä on tehty paljon korjauksia, koska kesä on kouluissa tärkein aika niitä tehdä. Näistä saadaan kattava selostus. Tilapalveluiden tavoite on, että korjauksia ei enää tehdä samaan aikaan kun oppilaat käyvät koulua. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti kaikilta osin ole onnistunut. Ainakin Rehtorintieltä on tullut tästä palautetta.

Rehtorintien lisäksi olen varmistanut, että listalla ovat seuraavat:
– Pohjois-Tapiolan koulu (Aarnivalkean väistö)
– Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut
– Eestinkallion koulu
– Meritorin koulu

Selostus saadaan kaikien nähtäväksi kokouksen jälkeen.

– Laajalahden koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tämä toteutetaan Kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Espoon toimitilojen kautta elinkaarihankkeena, jossa valittu päätoteuttaja vastaa kohteen suunnittelusta ja 20 vuoden ylläpidosta. Hanke toteutetaan samassa elinkaaripaketissa Tuomarilan koulun kanssa.

Koulu laajennetaan 2-sarjaisesta 3-sarjaiseksi 1. – 6. luokkien peruskouluksi sekä kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeen yhteenlaskettu oppilasmäärä kasvaa noin 300:sta 480:een. Koulun ja esiopetustilojen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset kasvatuksen ja opetuksen luontevalle jatkumolle sekä alentaa toimitilakustannuksia ja vähentää varhaiskasvatuspaikkojen investointipainetta alueella. Hankesuunnitelmaan voi tutustua täällä.

Hanke toteutetaan Laajalahden koulun nykyiselle paikalle. 1980-luvulla tehty laajennusosa puretaan ja korvataan suuremmalla uudisosalla, johon sijoittuu myös uusi liikuntasali.

Hankkeessa tehdään kaavamuutos mm. rakennusoikeuden lisäämiseksi, asuntolatontin erottamiseksi koulutontista ja huoltoyhteyden saamiseksi urheilukentälle. Laajalahden koulun 1952 valmistunut päärakennus ja asuntolarakennus on suojellaan kaavamerkinnällä. Tavoitteena on, että uusi kaava saisi lainvoiman vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tilat ovat joustavasti koulun ja esiopetuksen käytössä. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat ruokailualueet, liikuntatilat oheistiloineen, erikoisluokat sekä henkilökunnan tauko- ja työtilat. Iltaisin koulun yleiset opetustilat sekä erikoisluokat ovat taiteen perusopetuksen ja kuntalaisten käytössä.

Tavoitehinta on 21,6 me, 3 103 e / brm². Oppilas- ja varhaiskasvatuspaikan hinta on 45 000 e.

Talousarvion investointiohjelmassa hanke ajoittui valmistuvaksi kesällä 2020, mutta sivistystoimi ja Tilapalvelut ovat sopineet yhdessä tarkennetun aikataulun, jonka mukaan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2021. Kaavamuutos sisältää aikatauluriskin hankkeelle. Väistötiloiksi on suunniteltu Pohjois-Tapiolan koulun tiloja.

Tämä hanke on omalla kotikylälläni, joten olen saanut sitä kautta paljon palautetta. Koulu on tiiviisti vanhan ja uudistuneen pientaloasutuksen ympäröimä ja tulee muuttamaan lähialueen liikennejärjestelyjä.

Hankkeen yhteydessä on pohdittu myös Laajalahden kirjaston tulevaisuutta. Tilapalvelut on ehdottanut kirjaston tutkimista koulun yhteyteen, mutta sivistystoimi ei pidä sitä hyvänä ratkaisuna. Kirjastoa ei tässä hankesuunnitelmassa ole. Vireillä olevaan kaavamuutokseen on kuitenkin liitetty myös kirjaston tontti Laajalahden keskustassa ja kaavan yhteydessä tutkitaan kirjaston sijoittamista alueelle. Kirjastorakennuksen (Veljeskulma) tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloa. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman rakennuksen suojelua. On ollut keskustelua myös siitä, että kirjasto sijoittuisi uuden asuinrakennuksen kivijalkaan. Pidän tärkeänä, että kirjastopalvelut säilyvät Laajalahden keskustassa. Kirjasto on tärkeä kyläkeskuksen elinvoimalle ja toimii laajalahtelaisten olohuoneena.

Raidejokerin linjauksen muutokset realisoituvat nyt Laajalahdessa ja se ei ole kivutonta. On tärkeää, että tämän hankkeen mahdollistava kaavamuutos tehdään avoimesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, jotta lopputulos huomioisi mahdollisimman hyvin myös asukkaiden näkökulmat. Tärkeää koulun peruskorjauksessa on, että samalla laitetaan kuntoon koulun liikuntakenttä.

– Tuomarilan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tämäkin hanke toteutetaan Kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Espoon toimitilojen kautta elinkaarihankkeena, jossa valittu päätoteuttaja vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpidosta. Hanke toteutetaan samassa elinkaaripaketissa Laajalahden koulun kanssa.

Koulu laajennetaan 3-sarjaiseksi 1. – 6. luokkien peruskouluksi. Koulun ja päiväkodin (varhaiskasvatuksen esiopetus) tuleva yhteenlaskettu oppilasmäärä on 480. Henkilökunnan määrä on noin 65. Koulun tilat suunnitellaan soveltuviksi myös kaupungin liikuntatoimen ja ulkopuolisten toimijoiden organisoimaan iltakäyttöön. Hankesuunnitelmaan voi tutustua täällä.

Koulun ja esiopetustilojen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset kasvatuksen ja opetuksen luontevalle jatkumolle sekä alentaa toimitilakustannuksia ja vähentää varhaiskasvatuspaikkojen investointipainetta alueella.

Hanke toteutetaan Tuomarilan koulun nykyiselle paikalle. Hankkeessa on tekeillä kaavamuutos, jolla haetaan mm. tontin rakennusoikeuden kasvattamista ja kerrosluvun muuttamista III:ksi. Kaupunginmuseo on esittänyt Tuomarilan koululle suojelua merkinnällä sr-1. Koulun valmistumisvuosi on 1958. Mikäli rakennus suojeltaisiin, muutoksia ei saisi tehdä rakennuksen ulkohahmoon, väritykseen, kattomuotoon ja materiaaleihin sekä sisäänkäynnin aulatilan alkuperäisiin rakenteisiin. Rakennusta ei saisi purkaa, eikä siinä saisi tehdä sellaisia korjauksia tai muutoksia, jotka olennaisesti heikentävät rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Rakennussuojeluskysymyksestä on asemakaavan muutoksen valmistelun aikana neuvoteltu Espoon kaupunginmuseon, tilapalveluiden, sivistystoimen, rakennusvalvonnan ja kaavoittajien kesken, ja asian osalta on yhteinen näkemys. Koulurakennuksen vanhimpaan osaan esitetty suojelumerkintä perustuu laadittuun Tuomarilan koulun ja opettajien asuntolan rakennushistoriaselvitykseen, eikä kaavamerkintä estä koulun peruskorjausta ja laajennusta. Toimet voidaan suorittaa hankesuunnitelman mukaan.

Suojelumääräyksistä voidaan poiketa ja rakennus saadaan purkaa, mikäli selvitysten perusteella todetaan, että rakennus on käyttökelvoton pääkäyttötarkoituksenmukaiseen toimintaan eikä rakennusta voida korjata käyttökelpoiseksi kohtuullisin toimenpitein, ja siten sen käyttäminen aiheuttaisi haittaa käyttäjiensä turvallisuudelle ja terveydelle. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.

Olemassa olevalle opettajien asuntolarakennukselle ei esitetä suojelumerkintää ja se on tarkoitus purkaa. Tavoitteena on, että uusi kaava saisi lainvoiman vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tavoitehinta on 21,8 me. Oppilas- ja varhaiskasvatuspaikan hinta on 45 398 euroa.

Talousarvion investointiohjelmassa hanke ajoittui valmistuvaksi kesällä 2020, mutta sivistystoimi ja Tilapalvelut-liikelaitos ovat sopineet yhdessä tarkennetun aikataulun, jonka mukaan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2021. Kaavamuutos sisältää aikatauluriskin hankkeelle.

Tätä hanketta en tunne niin tarkkaan kuin edellisen. Tämäkin sijaitsee pientaloasutuksen keskellä, joten asukasvuorovaikutus ja asukkaiden näkemysten kuuleminen on tärkeää kaavamuutoksen valmistelussa. Luen vielä hankesuunnitelman tarkemmin illalla. Hyvää niin tässä kuin edellisessäkin on koulun liikuntakentän kunnostus.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2017 osavuosikatsaus

Muutamia poimintoja seurantaraportista:
– on aloitettu toimitilaporsessin kehittäminen ja toimitilaverkon laadinta
– ensimmäinen tyyppikouluratkaisu Niipperiin vastaanotettu, Karhusuon kohde rakenteilla
– erilaisia vuokratilahankkeita käynnissä useita (vastataan väistötilatarpeisiin ja palvelutarpeen kasvuun)
– säästö- ja tuottavuustavoitteet (2,5 me) tullaan saavuttamaan)
– vuosikorjausmäärärahojen arvioidaan ylittyvän 1,5 me runsaiden sisäilmakorjausten takia

Tilapalvelujen sitovat tulostavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoite 1: Liikelaitoksen vuoden 2017 tulostavoite on 17,9 me ylijäämäinen tulos ennen varauksia.

Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan olevan 17,9 me ylijäämäinen ennen tilinpäätössiirtokirjauksia, eli tulostavoite toteutuu.

Tavoite 2: Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Liikelaitoksen muutetun talousarvion mukaan, investointien enimmäismäärä on 77,9 me. Investointien ennustetaan olevan 71,2 me, eli tulostavoite ei toteudu.

Tälle on valtaosin relevantteja perusteluja:
– Sote-lautakunta päätti, ettei Matinkylän terveysaseman peruskorjausta toteuteta
– Haukilahden päiväkodin udisrakennushanke viivästyy noin 5 kk vanhan päiväkotirakennuksen purkamisen viivästymisen takia.
– Kirkkojärven päiväkodin runkotyöt etenivät tavanomaista nopeammin, jolloin kustannukset painottuivat vuodelle 2016
– Monikon koulukeskuksen suunnittelu on viivästynyt
– Postipuun lastensuojelupalveluiden rakennus hanke on viivästynyt sote-uudistuksen epävarmuuden takia

Liitteenä on tarkka listaus talonrakennushankkeiden tuotantoaikataulusta.

Näihin talouslukuihin pitää paneutua ensi vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä tarkemmin.

– Opetustilojen suunnittelu ja vuokraus Uusikummussa

Jaostolle tuodaan tiedoksi oheismateriaalina oleva 5.7.2017 allekirjoitettu aiesopimus ja esitetään, että jaosto kehottaa jatkamaan varsinaisen vuokrasopimuksen ja hankesuunnitelman valmistelua tila- ja asuntojaoston päätettäväksi myöhemmässä syksyn aikana pidettävässä kokouksessa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa joko suoraan tai omistamiensa kiinteistöosakeyhtiöiden välityksellä osoitteessa Riihitontuntie 7 – 9 olevat kiinteistöt ja rakennukset. Kaupungin ja Varman tarkoituksena on yhteistyössä suunnitella kohteeseen koulu- ja päiväkotitiloja piha-alueineen sekä valmistella niiden vuokrausta ja tätä edeltäviä peruskorjausta ja muutostöitä. Tila vuokrataan väistötilaksi.

Hankkeen tavoiteltu käsittelyaikataulu:

– Tarveselvitys käsitellään 17.8.2017 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa, hankesuunnitelma pyritään tuomaan tätä seuraavaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsiteltäväksi.

– Vuokrasopimus neuvotellaan ehdoiltaan valmiiksi siten, että se voidaan käsitellä yhdessä hankesuunnitelman kanssa tila- ja asuntojaostossa 18.9.2017.

– Hankkeen edellyttämän rakennuslupa-aineiston ja mahdollisen poikkeamalupahakemuksen hyväksyttä Espoon kaupungin rakennusvalvonnassa marraskuussa 2017.

Varma voi aloittaa rakentamisen edellyttämät purkutyöt sen jälkeen, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu. Vuokrasopimuksessa on varauduttava myös siihen, ettei rakennuslupaa tai poikkeamalupahakemusta Varmasta riippumattomista syistä ole voitu tehdä tai saada suunnitellussa aikataulussa.

Mikäli edellä mainitut aikataulutavoitteet toteutuvat, osapuolet tavoittelevat tilojen käyttöönottoa viimeistään 1.1.2019.

Tämä kohde on tarkoitettu väistötilaksi Jousenkaaren koululle, joka on edelleen väistössä Espoonlahdessa Rehtorintiellä. Toivottavasti tuo aikataulu nyt pitää, jotta Tapiolan alueelle päästään 1,5 vuoden kuluttua. Sen lisäksi pitää saada aikaan ratkaisu itse Jousenkaaren koulun tulevaisuuden osalta. Se seisoo nyt tyhjillään alttiina ilkivallalle.

– Espoon sairaalan toimitilojen vuokraaminen HUS:lle synnytystoimintaan

Päätösesitys on, että jaosto kehottaa jatkamaan valmistelua 30.6.2017 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti.

HUS on päättänyt luopua Kätilöopiston sairaalan tiloista syksyllä 2017 sisäilmaongelmien vuoksi ja tämä edellyttää korvaavia tiloja synnytystoimintaa varten.

HUS on selvittänyt Espoon kaupungin kanssa mahdollisuutta vuokrata Espoon uudesta sairaalasta tiloja synnytystoimintaan. Sekä HUS että Espoon kaupunki ovat todenneet, että sairaalan neljännessä kerroksessa olisi järjestettävissä tilaa, joka muutostöin olisi soveltuva HUS:n tarvitsemaan tarkoitukseen.

Vuokra-ajan on tarkoitus alkaa 1.1.2018 ja keston kymmenen vuotta siten, että HUS:lla on mahdollisuus päättää vuokrasopimus viiden vuoden jälkeen (5+5).

Vuokrattavien tilojen käyttö synnytystoimintaan edellyttää muutostöitä, jotka niihin kuluvan ajan vuoksi on aloitettava välittömästi. Muutostöistä tehdyn kustannusselvityksen mukaan arvio muutostöiden kokonaishinnasta on 1 549 000 e. Muutostyöt voidaan toteuttaa siten, että ne tehdään KOy Espoon sairaalan toimesta ja kustannuksella, jolloin HUS korvaa muutostöistä aiheutuneet kustannukset kaupungille kuukausittaisina tasaerinä kymmenen vuoden vuokra-ajan kuluessa. HUS:n päättäessä vuokrasopimuksen viiden vuoden kuluttua, erääntyvät loput suorittamattomat kustannukset vuokrasopimuksen päättämisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti muutostyöt voidaan toteuttaa vuokrasopimuksesta erillään, jolloin HUS maksaisi muutostyöt.

Tämä on järkevää tilankäyttöä. Onneksi löytyi väistötilaa Kätilöopistolle, vaikka se tarkoittaakin, että olemme rakentaneet melko suuren sairaalan.