Tyhjillään seisova Jousenkaaren koulu on surullinen näky. Tarkemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulua ei kannata korjata.

Virkamiesten esitys Espoon tulevaksi kouluverkoksi julkaistiin 11.1. Se on herättänyt paljon huolta asukkaissa ja syystäkin. Nyt on tärkeää käydä kokonaisuus huolella läpi, jotta voimme tehdä lasten, nuorten, perheiden ja koulujen henkilökunnan kannalta hyviä päätöksiä.

Olen kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana tehnyt viimeisen viiden vuoden ajan valtavasti töitä koulukorjausten ja kouluinvestointien parissa. Kokoan tähän kirjoitukseen omia näkemyksiäni ja keskeisiä muutostarpeita kouluverkkoesitykseen ja erityisesti Tapiolan kurjaan alakoulutilanteeseen.

Kaikki palaute on edelleen tervetullutta ja sitä kannattaa antaa linkin takaa löytyvän palautelomakkeen kautta ti 23.1. klo 8.00 mennessä. Palautteen pohjalta virkamiehet valmistelevat uuden esityksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 14.2. kokoukseen.

* * *

Pidän tärkeänä, että kouluverkkokokonaisuus vihdoin tuotiin poliittiseen päätöksentekoon. On tärkeää, että ymmärrämme kokonaisuuden, kun teemme päätöksiä yksittäisten koulujen osalta. Asia oli opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa jo viime keväänä, mutta kun halusimme sen valtuustotason keskusteluun ennen päätöksentekoa, asia jämähti taas virkamiesten pöydälle.

Viime syksyn talousarvioneuvotteluissa päätettiin, että ”esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2018”. Kirjaus piti sisällään Tietotie 6:n mahdollisen vuokrakiinteistön, Meri-Matin lukion sekä Aarnivalkean ja Jousenkaaren alakoulujen tilaratkaisut.

Vihreiden ryhmä esitti talousarvioneuvotteluissa Aarnivalkean koulun ja Meri-Matin lukion sisällyttämistä investointiohjelmaan. Jousenkaaren koulu siellä jo oli.

Se miksi koko kouluverkko on nyt tuotu käsittelyyn kiireellisellä aikataululla, johtuu tuosta talousarvioneuvottelujen päätöksestä. Kun Tietotie 6 kytkettiin lukioverkkoon, totesi sivistystoimen virkajohto, ettei lukioverkkoa voida käsitellä irrallaan kouluverkosta.

Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tilanne

On valitettavaa ja huonoa valmistelua, että vastoin neuvottelutulosta Aarnivalkean ja Jousenkaaren ratkaisut jäävät kouluverkkoesityksessä edelleen auki. Esityksessä todetaan vain, että ”koulurakennusten tilanne ratkaistaan erikseen sen jälkeen, kun museoviraston kanta rakennusten säilyttämiseen ja eri toteutusvaihtoehdot on selvitetty”.

Tarkoitus on, että Jousenkaaren koulu siirtyy väistöön Uusikummun kouluun Niittykumpuun ja Aarnivalkean koulu Kivimiehen kouluun Otaniemeen. Näiden tilojen vuokraamisesta on jo päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä tila- ja asuntojaoston yksimielisin päätöksin. Kivimiehen vuosivuokra on 1,07 me ja Uusikummun 1,33 me. Molempien vuokra-aika on 20 vuotta.

Kun väistöille ei esityksessä anneta määräaikaa, on helppo nähdä uhkakuvana, että väistöt on tarkoitettu useiden vuosien mittaisiksi. Jousenkaari siirtyi väistöön Espoonlahteen Rehtorintielle toukokuussa 2016 ja Aarnivalkea Järvenperään marraskuussa 2016 ja sieltä Pohjois-Tapiolan lukion tiloihin elokuussa 2017. Siitä lähtien on odotettu päätöksiä siitä, mitä tyhjillään seisoville rakennuksille tehdään.

Ymmärrän asukkaiden turhautumisen, huolen ja vihaisuuden. Tapiolalaisten perheiden kannalta on kohtuutonta, että ratkaisuja molempien alakoulujen kohtalosta pitkitetään. Historialliset selvitykset valmistuivat yli 3 kk sitten, joten johtopäätösten ja vaihtoehtoisten suunnitelmien tekemiseen on ollut aikaa. Näitä olen myös eri yhteyksissä vaatinut.

Nyt on vihdoin tehtävä selkeä linjaus siitä, että molemmille kouluille toteutetaan tilat Tapiolan alueelle sekä selkeä aikataulu toteuttamiselle. Päätökset Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen rakennusten osalta on tehtävä viivyttelemättä. Koska molemmat ovat osoittautuneet purkukuntoisiksi, on lähdettävä siitä että ne puretaan ja rakennetaan kokonaan uudelleen.

Tämä johtopäätös olisi tullut tehdä jo aikaa sitten ja käynnistää neuvottelut toteutusratkaisuista Museoviraston ja Espoon kaupunginmuseon kanssa. Museoviranomaisten kanta tarvitaan, koska koulut sijaitsevat RKY-alueella (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt).

Jousenkaaren koulu on ajoitettu investointiohjelmassa vuosille 2019-2021 ja suunnittelurahaa on varattu tälle vuodelle. Yhteensä rahaa on varattu noin 19 me. Tätä hanketta pitää nyt viedä määrätietoisesti eteenpäin. Peruskorjauksen tarpeessa oleva Niittykummun koulu voisi siirtyä Uusikumpuun väistöön Jousenkaaren päästessä takaisin omaan kouluunsa.

Aarnivalkean koulun osalta on esitetty erilaisia mielestäni relevantteja vaihtoehtoja: Tapiolan lukio voisi siirtyä Otaniemeen ja Aarnivalkean koulu sen tilalle, jolloin Tapiolaan muodostuisi yhtenäiskoulu. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa Aarnivalkean koululle siirtokelpoiset tilat sopivalle paikalle Tapiolaan.

Aarnivalkean koululle osoitettu väistö Kivimiehen kouluun Lämpömiehenkujalle on osoittautunut ongelmalliseksi, varsinkin jos se on tarkoitettu pitkäaikaiseksi. Kulku Otaniemeen vilkasliikenteisten teiden yli ja rakennustyömaiden halki on vaikeaa järjestää turvallisesti. Aarnivalkean koulun tilannetta rasittaa myös se, että sillä on takana jo kaksi muuttoa lyhyen ajan sisällä.

Tietotie 6:n vuokrahanke, Meri-Matin lukio ja Espoon lukioverkko

Talousarvioneuvotteluissa jäivät pöydälle myös Tietotie 6, jonne esitetään Pohjois-Tapiolan ja Olarin lukioita 2019 alkaen, sekä Meri-Matin lukio, jonka sijaan esitetään Kaitaan lukion siirtämistä Matinkylään noin 2023 siten, että sille etsittäisiin tilaa koulu palveluna -konseptia hyödyntäen.

Tämä esitys vaatii vielä tarkkaa harkintaa. Pidän tärkeänä, että jokaisessa kaupunkikeskuksessa on kunnollinen lukio. Kaitaan lukion siirtäminen tiloihin joista ei vielä ole tietoa, ei ole riittävä tae siitä, että Matinkylään saadaan lukio. Pidän edelleen Meri-Matin lukion toteuttamista Espoon lukioverkkokokonaisuuden kannalta tärkeänä. Ei voi olla niin, että tulevaisuudessa merkittävä osa Espoon lukioista sijaitsisi kaupungin itälaidalla Tapiolan-Otaniemen alueella (esityksessä 5/11 suomenkielisistä päivälukioista).

En edelleenkään näillä tiedoin näe perusteltuna varsin suuren ja kalliin tilan vuokraamista. Sinne olisi tulossa 800 lukiopaikan lisäksi pysyvä alakoululaisille sopiva väistökoulutila sekä väistötilat Espoon keskuksen Virastotalo 2:sta sisäilmaongelmien takia evakkoon joutuville kaupungin työntekijöille. Vuosivuokra olisi noin 4,7 me vuodessa ja vuokra-aika 20 vuotta.

Kouluverkon kannalta on ongelmallista, että sisäilmaongelmien takia tarpeellinen virastoväistö on kytketty kouluverkkoon merkittävästi vaikuttavaan kokonaisuuteen. Tarvittaessa on voitava vuokrata vain virastoväistöön tarvittavat tilat Tietotie 6:sta tai etsittävä muu ratkaisu. Olarin lukio voidaan ymmärtääkseni siirtää Otaniemeen myös muihin tiloihin koulu palveluna -mallia hyödyntäen Haukilahden lukion esimerkin mukaisesti. Kivimiehen koulu puolestaan voisi toimia pysyvänä väistötilana kunnes sitä tarvitaan kansainvälisen koulun ja Otaniemen kasvavan lapsimäärän tarpeisiin.

Muita koluverkkoesityksen ongelmakohtia

Kouluverkkoesitys käsittää kaikki Espoon koulut ja siellä on edellä mainittujen lisäksi muitakin vaikeita kohtia. Espoon keskuksessa järjestetyssä asukastilaisuudessa suurta huolta herättivät Pakankylän ja Hösmärinpuiston koulujen lakkautukset. Myös Nuuksion koulu on lakkautuslistalla. Espoon yhteislyseon lukio (Kauklahden lukio) siirtyisi Nihtisiltaan Kutojantielle. Tilaisuudessa kysyttiin myös, onko uusi Nauriskasken koulu Saunalahden suunnalla riittävän suuri nopeasti kasvavan ja lapsiperheiden suosiman alueen tarpeisiin.

Myös Pohjois-Espoossa tarvitaan lähikouluja. Pakankylän koulun epäonnistuneesta ilmastointiremontista johtuvat ongelmat on selvitettävä viipymättä ja arvioitava korjaustarpeet. Samoin on arvioitava, onko Nuuksion koulua järkevää lakkauttaa, kun Karhusuon koulu tulee täyttymään alueen kasvaessa.

Oman kotikyläni Laajalahden alakoulun laajennus kaksisarjaisesta kolmisarjaiseksi on herättänyt kysymyksiä. Hankesuunnitelma on jo hyväksytty valtuustossa ja peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Laajennus on haastava, kun koulu sijaitsee tiiviin pientaloalueen keskellä. Laajentamista perustellaan sillä, että näin voidaan purkaa painetta Etelä-Leppävaarasta, jossa on pulaa alakoulupaikoista. Myöhemmin lapsia tulee lisää Turvesuolle suunnitteilla olevalta uudelta asuinalueelta.

Nostan esiin vielä Ruusutorpan koulun montessoriopetuksen yhdistämisen Niittykummun koulussa toimivan montessoriopetuksen kanssa ja siirtämisen Tapiolan alueelle. Ruusutorpan koululla toimii erittäin toimiva ja ainutlaatuinen (jopa koko Suomen mittakaavassa) oleva montessoriopetuksen polku 3-vuotiaasta 6lk. asti. Tätä yhdistämistä pitää vielä harkita.

* * *

Valtuusto asetti tälle kaudelle tavoitteeksi nolla sisäilmakohdetta ja nolla hätäväistöä. Kouluverkkoesityksen kantava ajatus on mahdollisimman monen peruskorjauksen aikaistaminen investointikaton puitteissa. Silti korjauslistalta puuttuu kouluja, joiden peruskorjausta olisi tarpeen aikaistaa (mm. Nöykkiö, Jupperi ja Niittykumpu).

Olemme myös kysyneet, mitä kouluverkkoesitys tarkoittaa ryhmäkokojen kannalta. Vihreiden ryhmä on puolustanut nykyisiä ryhmäkokoja ja niin haluamme tehdä jatkossakin. Esitys on käytävä läpi myös tästä näkökulmasta.

Käymme vielä valtuustoryhmän kanssa koko kouluverkkoesityksen huolella läpi. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jolla on suuri merkitys espoolaisten lasten, nuorten ja perheiden elämään. On tärkeää, että asukkailta tuleva palaute otetaan huomioon ja muokataan esitystä sen mukaisesti.

Virkamiesten kouluverkkoesitys on tehty annetun investointiraamin ja -katon pohjalta. Kouluverkkoesitys osoittaa, ettei raami ole koulujen tilatarpeiden osalta riittävä. Jo tammikuun tila- ja asuntojaostoon tuotiin esitykset kahden siirtokelpoisen päiväkodin vuokraamisesta leasing-mallilla, koska ne eivät sisälly joulukuussa hyväksyttyyn talousarvioon.

Strategiaan tehtiin vahvat kirjaukset koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien poistamisesta sekä siitä, että kouluverkkoa uudistetaan oppimisen lähtökohdista ja lähikouluperiaatteesta pidetään kiinni. Kouluverkkoa tulee kehittää strategian linjausten mukaisesti. Ja Tapiolan alakoulutilanne on ratkaistava viipymättä talousarvioneuvotteluissa päätetyn mukaisesti.