Vuoden ensimmäinen kaupunginhallitus eteni ongelmitta ja kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan.

Kokouksen aluksi kaupunginjohtaja totesi, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden asemaa konserniyhteisön hallituksessa tarkentava selvitys valmistui sen verran myöhään, että se tuodaan 14.1. kokoukseen. Samaan kokoukseen tuodaan kaupungin apulaisoikeuskanslerille antamat vastaukset liitettäväksi kokouksen pöytäkirjaan. Tämä siis liittyen Kuntien Tieralta tehtyihin hankintoihin, josta asiasta Helsingin sanomat uutisoi viimeksi 4.1.

Alla lyhyt raportti, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Karri Lahtinen (Vihr.) jättää tehtävän henkilökohtaisista syistä. Valtuustoryhmä valitsee seuraajan.

– Rakennuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Elisabeth Andersson (Vas.) jättää tehtävän Espoosta poismuuton takia. Tilalle Liisa McDermott.

– Kestävä Espoo -poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmän varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen nimeäminen (Kv-asia)

Elina Wanne (Kok.) pyytää eroa em. tehtävästä perusteena työ Espoon kaupungin kestävän kehityksen suunnittelijana. Seuraaja ei vielä tiedossa.

– Paikkajakotoimikunnan puheenjohtajan nimeäminen

Paikka on kokoomuksen. Pirjo Kemppi-Virtasen (Kok.) tilalle Espoon kokoomuksen uusi puheenjohtaja Janne Tähtikunnas.

– Kaupungin edustajien nimeäminen 25+5 SDG Cities Leadership Platform -ohjelman valmistelukokoukseen (2019 SDG Lab) Davosiin 21.-25.1.2018

Päätettiin edustajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) ja kestävän kehityksen poikkihallinnollisen ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell (vihr).

– Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Espoon kaupungin rekrytoinneissa

Simon Elon (sin.) sekä 45 muun allekirjoittama aloite, jossa toivotaan että Espoon kaupunki siirtyisi anonyymiin työnhakuun rekrytoinneissa. Helsingissä ja Vantaalla käytäntö ollaan ottamassa käyttöön.

Pyysin lisäämään vastaukseen, että Inka Hopsu (vihr) teki samasta asiasta aloitteen 29.4.2013
ja vastausta täydennettiin seuraavasti:

”Kaupunginvaltuutettu Inka Hopsu teki anonyymistä rekrytoinnista aloitteen 29.4.2013 ja sen myötä anonyymia työnhakua on kokeiltu Espoossa. Anonyymiä työnhakua on käytetty kokeiluluonteisesti Espoossa vuosina 2013 ja 2014.”

Kaupungin rekrytointijärjestelmän uudistamisen myötä syksyllä 2019 anonyymi rekrytointi otetaan pysyväksi osaksi kaupungin rekrytointikäytäntöjä. Tämä aloite oli siis siinä mielessä tarpeeton, että asia on jo prosessissa.

– Valtuustokysymys, miten Espoo helpottaa asiointia terveydenhuollossa erityisesti ajanvarauksessa (Kv-asia)

Ali Abdirahmanin (sd) ja 52 muun kysymys, jossa kysytään miten Espoon kaupunki helpottaa asiointia terveydenhuollossa, erityisesti ajanvarauksessa tai sen muuttamisessa. Takaisinsoittojärjestelmä on ongelmallinen asiakkaille, jotka eivät hallitse jotain kolmesta virallisesta asiointikielsestä (suomi, ruotsi, englanti).

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisena.

– Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen asiakasmaksu

Päätettiin esityksen mukaisesti, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjottavan tuetun asumisen asiakasmaksut poistetaan 7.1.2019 alkaen. Tuetun asumisen palvelun sisältöä on tarkasteltu uudelleen ja todettu, ettei nykyisenkaltaisille asiakasmaksuille ole perusteita.

– Tilapäisen etäkotipalvelun sekä etäkuntoutuksen asiakasmaksut 7.1.2019 lukien

Hyväksyttiin asiakasmaksut esityksen mukaisesti. Espoon kotihoidossa on meneillään videovälitteisten etäpalvelujen käyttöönotto. Käyttöönoton aikana videovälitteiset etäpalvelut kytketään osaksi kotihoidon tilapäisiä ja säännöllisiä palveluja. Etäkontakteilla korvataan osa kotikäynneistä ja/tai täydennetään asiakkaan päivittäisiä palveluja.

– Kirkkojärvenpuisto, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613500, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kaavahanke mahdollistaa Kirkkojärvenpuistoon monipuolisen viher- ja virkistysalueen, jonka keskeisenä elementtinä on uusi rakennettava vesialue. Alueella on aiemmin ollut Kirkkojärvi, jonka palauttamisesta on puhuttu pitkään. Nyt tämä kaava sen mahdollistaa.

Vesialueen koko, muoto ja sijainti päätetään tarkemmin vasta puistosuunnitelmassa ja vaatii vielä tarkempaa suunnittelua. Kaavan käsittelyn aikana keskustelua on herättänyt vesiaiheen toteuttamisen hinta (havainnekuvan mukaisena 10,4 me).

Hienoa, että kaava saadaan pitkän prosessin jälkeen valmiiksi.

– Määräalan ostaminen Kaupunginkalliosta (49-409-1-21)

Päätettiin esityksen mukaisesti, että kaupunki ostaa Kaupunginkalliossa sijaitsevan noin 42,98 hehtaarin suuruisen määräalan hintaan 3,2 me. Alue on Keskuspuisto II osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, lähivirkistysaluetta ja hautausmaa-aluetta. Se on lähes kokonaisuudessaan metsämaata (noin 5 ha viljelykäytössä).

Kyse on asemakaavoittamasta maasta, jolloin maan ostaminen on kaupungille edullisempaa. Hinta (noin 7,5 e/m2) on kalliimpi kuin raakamaan, mutta edullisempi kuin asemakaavoitetun puistoalueen. Kun maa on kaupungin omistuksessa, on kaupungilla parempi mahdollisuus pitää se virkistyskäytössä. Siitä lähdetään, että näin myös toimitaan. Näin ainakin eliminoidaan yksityisen maanomistajan halu lähteä hakemaan kaavamuutosta. Järkevä kauppa siis.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho on päättänyt keskeyttää aiemmin kaupunginhallituksen käsittelyssä olleen OVTES:n piirissä olevien esiopetuksen viranhaltijoiden aseman muuttamista koskevan valmistelun. Se tarkoittaa, että jatketaan kaupunginhallituksen 2009 tekemän päätöksen linjoilla. Vihreät ovat olleet kokoajan tällä kannalla ja oli suuri huojennus, että asian käsittelylle saatiin vihdoin päätös.

Kaupunginhallitus päätti 15.12.2009, että senhetkiset OVTES:in mukaiset esiopetuksen viranhaltijat pysyvät OVTES:n piirissä ja koulujen rehtoreiden alaisuudessa siihen asti kun ovat virassa. Ja uudet esiopetusryhmät perustetaan varhaiskasvatuksen tulosyksikön alaisuuteen ja niihin palkataan KVTES:n mukaiset esiopettajat. Kun päätös tehtiin se koski noin 60 henkilöä. Tällä hetkellä OVTES:iin kuuluvia esiluokanopettajia on noin 30.