Tila- ja asuntojaoston kokouksessa käytiin pitkä keskustelu Kalajärven uuteen kouluun tulevan liikuntasalin koosta. Palautetta on tullut siitä, että suurempana sali palvelisi paremmin eri lajien käyttötarpeita. Olin pyytänyt tästä etukäteen selvitystä liikunta- ja nuorisotoimelta, mutta en sitä saanut. Koska hankkeen aikataulun sanottiin olevan kriittinen, jaosto päätti hyväksyä hankkeen eteenpäin kaupunginhallitukseen sillä evästyksellä, että liikuntasalin koko ratkotaan siellä, kun on tarkempaa tietoa.

Lisäksi käytiin keskustelua siitä, voidaanko Kalajärven koulun peruskorjaushankkeen yhteydessä uudistettava päiväkoti rahoittaa budjettineuvotteluissa sovitusta 30 miljoonan euron summasta, joka varattiin investointiohjelmaan viidelle päiväkodille alueilla, joilla paikkapula on suurin. Vihreiden näkemys on, että ei voida, koska Kalajärven päiväkodin uudistamisen syynä ei ole akuutti paikkapula vaan se, että hanke on järkevää toteuttaa koulun peruskorjauksen yhteydessä. Tästäkin jatketaan kaupunginhallituksessa.

Tarvitsemme lisää ryhtiä valmisteluun, jotta pystymme hyvän harkinnan pohjalta tekemään perusteltuja päätöksiä.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston kokouksen siirtäminen

4.11.2019 kokous siirretään alkamaan klo 9, kun samaan päivään tuli kaupunginhallituksen kokous.

– Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Nykyisen koulun 1972 rakennetut A ja B osat sekä vuonna 1972 rakennettu päiväkoti on tarkoitus purkaa ja rakentaa yhtenä uudisosana peruskorjattavien C ja D osien yhteyteen. Samalla rakennetaan uusi liikuntakenttä koulun tontille. Kouluun tulee 580 oppilaspaikkaa ja päiväkotiin 210 varhaiskasvatuspaikkaa.

Tavoitehinta uudisrakennukselle ja peruskorjaukselle (sisältäen päiväkodin) on noin 27,3 me. ilman purkukuluja ja ulkoliikuntakentälle 2,9 me.

Nostin esiin kaksi asiaa:

1.) Kalajärven koulun liikuntasalin koko. Ennen kokousta jaoston jäsenet olivat saaneet palautetta siitä, että suurempana sali palvelisi paremmin eri lajien käyttötarpeita. Olin pyytänyt tästä etukäteen selvitystä liikunta- ja nuorisotoimelta, mutta en sitä saanut. Lähtökohtaisesti pidän liikuntasalin kasvattamista perusteltuna, koska Kalajärvellä ei ole liikaa harrastuspaikkoja lapsille ja nuorille. Viranhaltijat eivät kuitenkaan osanneet kertoa, mikä olisi laajennuksen kustannus- ja aikatauluvaikutus.

Koska esittelijät pitivät hankkeen aikataulua kriittisenä, jaosto päätti hyväksyä asian eteenpäin kaupunginhallitukseen sillä evästyksellä, että liikuntasalin koko ratkotaan siellä, kun on tarkempaa tietoa. Jaosto hyväksyi esityksestäni seuraavan lisäyksen päätökseen:

”Tila- ja asuntoajosto kehottaa tarkentamaan kaupunginhallituksen käsittelyä varten olemassaolevia selvityksiä liikuntasalin osalta sekä arvioimaan mahdollisten muutostarpeiden aikataulu- ja kustannusvaikutukset.”

2.) Hankkeen yhteydessä toteutettavan Kalajärven päiväkodin uudisrakennuksen rahoitus. Talousarvioneuvotteluissa vuosille 2019 – 2022 varattiin 30 me viidelle vielä nimeämättömälle päiväkodille sijoitettavaksi alueille, joilla on suurin tarve päiväkotipaikoille.

Virkavalmistelun näkemys on, että Kalajärven päiväkoti voidaan rahoittaa tuosta summasta. Vihreiden näkemys on, että ei voida, koska Kalajärven päiväkodin uudistamisen syynä ei ole akuutti paikkapula vaan se, että hanke on järkevää toteuttaa koulun peruskorjauksen yhteydessä. Myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on näin lausunut. Tästäkin jatketaan kaupunginhallituksessa.

Asia kirjattiin päätökseen näin:
”Tila- ja asuntojaosto toteaa, että valtuusto on päättänyt lisätä 30 milj. euron varauksen toimitilaohjelman ulkopuolelta viiden päiväkodin peruskorjaukseen/uudisrakennuksiin alueille, joissa varhaiskasvatuksen paikkatarve on suurin. Jaosto kehottaa kaupunginhallitusta varmistamaan, että valtuuston päätöstä tältä osin noudatetaan.”

Tarvitsemme lisää ryhtiä asioiden valmisteluun, jotta pystymme luottamushenkilöinä tekemään perusteltuja päätöksiä hyvän harkinnan pohjalta. Ymmärrän, että työtä on paljon ja valmisteleva henkilökunta on kovilla. Lähtökohtaisesti kannatan edelleen laajemman liikuntatilan rakentamista, mutta toki päätöksentekoa varten tarvitaan tieto laajennuksen kustannuksista ja vaikutuksista hankkeen aikatauluun. Nämä tiedot nyt edellytimme tuotavaksi kaupunginhallitukseen.

– Espoonlahden tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Esittelijä veti tämän pois listalta.

– Kolmen lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Puollettiin näitä esityksen mukaan:
Avain Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa Espoon Alberganesplanadi 13 asumisoikeustalohankkeen perusparantamista varten Etelä-Leppävaaraan. Kohde on valmistunut vuonna 1998 ja siinä on 41 asuntoa (2 954 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 2 790 337 euroa.

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Lippajärven asemakaava-alueelle vuokratalohankkeelleen Kolkekannaksentie 1. Paikalle on suunniteltu 139 asuntoa (8 800 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 26 877 900 euroa.

Samassa osoitteessa TA-Asumisoikeus Oy hakee puoltoa asumisoikeustalohankkeelleen. Hanke sisältää 106 asuntoa (6 950 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 18 995 000 euroa.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilapalvelut ei päässyt viime vuonna sitoviin tulostavoitteisiinsa. Suurimpana syynä todella suuri investointiohjelma ja koulut kuntoon -tavoite, joka on nostanut korjauskustannuksia. Sisäilmatutkimukset ja korjaukset ovat jatkuvasti käynnissä kymmenissä kohteissa. Sen lisäksi purkukohteita on tullut lisää ja myös purkujen suunnittelu maksaa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin seuraavat selostukset:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)
En tällä kertaa käy referoimaan, selostus löytyy kokonaisuudessaan täältä.

– Hankeselvitys, Luukin leirikeskuksen päärakennus (Maija Lehtinen)
1920-luvulla rakennettu päärakennus on tyydytätvässä kunnossa ja se peruskorjataan. Rakennukseen sijoitetaan tilat ruokailulle ja toiminnoille. Uuteen piharakennukseen tulee majoitustilat. Hankesuunnitelma tulossa on tulossa jaoston käsittelyyn 19.8. käsittelyyn.

– Koulujen oirekyselyjen tulokset, vaihe 1. (Maija Lehtinen)
Espoossa on toteutettu THL:n oirekysely. 1. vaihe käsitti 1/3 Espoon kouluista. Lopuissa on tehty kyselyt tänä talvena ja tuloksia odotetaan. Kyselyn tulokset antavat vertailukelpoista tietoa oppilaiden kokemasta sisäympäristön laadusta ja tyytyväisyydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla. Tuloksista tiedotetaan, kun ne on ensin käyty läpi koulujen rehtoreiden kanssa.

– Tilapankin tilannekatsaus (Maija Lehtinen)
Tilapankissa osuus kiinteistömassasta 16.4%. Niistä tyhjillään on noin 11%. Näiden ylläpitokustannukset jäävät Tilapalveluiden kontolle. Purkukohteiden määrä on kasvussa (mm. PPP-kouluhankkeet, Espoon keskuksen virastot). Tilapankin ylläpito maksaa noin 7 me vuodessa.

– Jousenkaaren koulun hankkeen valmistelun tilanne (Maija Lehtinen)
Hankkeen valmistelu edennyt aikataulussa ja tällä hetkellä valmistellaan toteutusmuotoa. Kouluun on tulossa 480 oppilaspaikkaa, 132 oppilasta enemmän kuin vanhassa Jousenkaaren koulussa oli. Kouluun on tulossa myös oma liikuntasali alakoululaisten käyttöön. Hankesuunnitelma on tulossa jaoston käsittelyyn 8.4.