Kaivoslaki NYT -kansalaisaloite tuli eduskunnan käsittelyyn viime syksynä. Aloitteen takana on useita kaivoksia vastustavia kansanliikkeitä ja kansalaisia, ja se on varsin perusteellisesti valmisteltu. Allekirjoituksia oli liki 60 000. 

Talousvaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta varsin perusteellisesti. Vaikka itse kansalaisaloitetta ei hyväksytty, eduskunta hyväksyi valiokunnan yksimielisen mietinnön pohjalta seuraavat lausumat kaivoslain uudistuksen jatkovalmistelua ohjaamaan:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon kaivoslainsäädännön uudistamisessa talousvaliokunnan mietinnössään aloitteesta esiintuomat näkökohdat ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen. 

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi kaivosmineraalien luonteen ainutkertaisina luonnonvaroina, joiden hyödyntämisestä yhteiskunnan tulee saada kohtuullinen korvaus, ja edellyttää hallitusohjelman mukaisen kaivosveroselvityksen ripeää ja huolellista toteutusta niin, että eduskunnalle jää riittävästi aikaa toteuttaa kaivosverotusta koskevat lainsäädäntöuudistukset kuluvalla hallituskaudella. 

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus resursoi laadukkaan lupavalmistelun takaamiseksi kaivosten luvitusta käsittelevät viranomaiset riittävästi ja huolehtii valmisteluun liittyvän tiedon avoimuudesta. 

4. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille. 

5. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon kaivoslain uudistuksen valmisteluaikataulussa CETA-sopimuksen vaikutukset valmistelulle asetettuihin tavoitteisiin.

Kaivoslain valmistelu on herättänyt syystäkin paljon huolta, ja myös Vihreät on sitä kritisoinut. Siksi on tärkeää, että eilinen salikeskustelu oli varsin yksituumaista: Suomeen tarvitaan tiukempi kaivoslaki, joka huomioi arvokkaan luonnon, ympäristön, paikalliset asukkaat ja muut elinkeinot. Myös kaivosvero tarvitaan viipymättä, samoin riittävät vakuudet siitä, että kaivostoiminnan ympäristöhaitat eivät jää yhteiskunnan maksettaviksi.

Aktiivista kansalaisyhteiskuntaa tarvitaan vahtimaan sitä, että eilen kaikista eduskuntaryhmistä käytetyt kansalaisaloitetta kannattavat puheenvuorot muuttuvat todeksi ja Suomeen saadaan vastuullinen kaivoslaki.

Alla keskustelussa käyttämäni puheenvuorot hieman stilisoituina.

***********************

Arvoisa puhemies,

Kaivoslain uudistuksen ympärillä käyty julkinen keskustelu osoittaa, että tämä kansalaisaloite on ollut todella tärkeä, vaikuttava ja tarpeellinen. Se nostaa ansiokkaasti esiin nykyisen vanhentuneen kaivoslain kipukohtia ja luo painetta merkittäville muutoksille.

Kaivostoiminta on valtavan mittakaavan toimintaa, joka tuhoaa luontoa ja maisemaa, saastuttaa pahimmillaan laajasti vesistöjä ja muuta ympäristöä, ohittaa paikalliset asukkaat ja muut elinkeinot sekä paikallistalouden. Nykyinen kaivoslaki ei vastaa tämän päivän arvostuksiin, vaatimuksiin ja odotuksiin suhteessa luontoon ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin. Siksi kosmeettiset muutokset eivät riitä vaan tarvitaan kokonaisvaltainen uudistus. Kiitos talousvaliokunnalle mietinnöstä, joka antaa suuntaviivoja lain jatkovalmistelulle.

Arvoisa puhemies,

Kiitos kaivoslain tekijöille tärkeän asian esiin nostamisesta varsin perusteellisesti valmistellun kansalaisaloitteen muodossa. Kiitos myös kaikille aloitteen allekirjoittaneille. Kiitos myös talousvaliokunnalle varsin syvällisestä asiaan paneutumisesta ja yksimielisen mietinnön ja painavien lausuminen työstämisestä. Ne antavat suuntaviivoja lain jatkovalmistelulle. Haluan tässä yhteydessä kiittää myös erityisesti Vihreiden edustaja Mari Holopaista syvällisestä paneutumisesta asiaan.

Kaivoslakityöryhmän esittämät linjaukset uuden lain sisällöksi ovat herättäneet paljon huolta. Kuten täällä on todettu, kyse on vasta virkavalmistelun esityksistä, joihin on tehtävä merkittäviä muutoksia. Tämä työ jatkuu nyt niin hallitusohjelmakirjausten kuin talousvaliokunnan mietinnön pohjalta. On tärkeää, että kansalaisyhteiskunta seuraa tätä lainvalmistelun.

Arvoisa puhemies,

Kaivoslaki on uudistettava siten, että luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontoalueet rajataan kaivostoiminnan ulkopuolelle, kunnille annetaan päätösvalta siitä tuleeko niiden alueelle kaivos vai ei, saamelaisten oikeuksia vahvistetaan, malminetsintälupia rajoitetaan ja ympäristö ja muut elinkeinot huomioidaan paremmin kaivosluvista päätettäessä.

On myös varmistettava, että kaivosten ympäristöhaitat eivät jää yhteiskunnan maksettavaksi. Sen lisäksi että huomioimme paremmin ympäristön ja paikalliset asukkaat, meidän on tunnistettava ja tunnustettava kaivosmineraalien luonne ainutkertaisina luonnonvaroina, joiden hyödyntämisestä yhteiskunnan tulee saada korvaus. On hyvä, että tästä vallitsee eduskunnassa laaja yksimielisyys.

Hallitusohjelman mukainen kaivosveroselvitys on toteutettava viipymättä siten, että kaivosverotusta koskevat lainsäädäntöuudistukset ehditään viedä läpi tällä hallituskaudella. Tämä on talousvaliokunnan kanta, joten luotan eduskunnan haluun käsitellä asia viipymättä.

Arvoisa puhemies,

Uuteen kaivoslakiin on saatava kielto perustaa kaivoksia luonnonsuojelualueille, kansallispuistoihin tai muille arvokkaille luontoalueille. Malmin etsintää on voitava rajoittaa, jos siitä koituu merkittävä haitta ympäristölle tai muulle elinkeinolle tai jos se on ristiriidassa ympäristö- tai kulttuuriarvojen kanssa.

Kaivostoiminta tulee kieltää saamelaisten kotiseutualueella. Vähintään saamelaisten aidot vaikuttamismahdollisuudet alueensa kaivoshankkeisiin tulee turvata. Talousvaliokunta peräänkuulutti mietinnössään, että kaivosluvan hakijoiden selvitysvastuuta saamelaiskulttuuriin kohdistuvista vaikutuksista tulee täsmentää.

Arvoisa puhemies,

Vielä laajempaan kokonaisuuteen: Meidän on välttämättä opittava käyttämään kaikkia luonnonvarojamme kestävästi. Se koskee mitä eniten myös kaivannaisia. Kaivosteollisuudella on keskeinen rooli Suomen matkalla kohti edistyksellistä kiertotalousmaata. Se tarkoittaa, että panostamme raaka-aineiden uudelleenkäyttö ja kierrätykseen, jotta voimme vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Sen lisäksi tarvitsemme niitä uusia teknologisia ratkaisuja, joista edustaja Holopainen hyvin puhui.