• .

    .

Tällä kertaa kokousraportti on lyhyt ja ytimekäs. Asiat päätettiin kaikki esityksen mukaan ilman pidempiä keskusteluja. Tärkeää keskustelua käytiin sen sijaan valmistautumisesta pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen kokoukseen 15.5. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Ennen kuin tämä asia ehtii valtuuston käsittelyyn, meillä on Espoon valtuuston oma seminaari 26.4. jossa listalla Espoo-tarinan toimeenpano sekä maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset kaupungin toimintoihin ja talouteen.

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 29.5. – 1.6.2018 Espoossa (Pöydälle 9.4.2018)

Vihreitä kokouksessa edustavat Inka Hopsu ja Mikki Kauste.

– Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kaupunginhallituksen kokousaikataulun muuttaminen

Päätettiin pitää ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5. pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisen kokouksen valmistelun merkeissä.

– Valtuustoaloite kotihoidon toimivuuden parantamisesta uudella työvuorosuunnittelulla (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Espoon seudun ympäristöterveyden maksutaksan tarkistaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Asiakkaiden palautteet ovat tärkeä osa palvelun laadun kehittämistä, mutta selvityksen perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä palveluiden toimivuudesta kokonaisvaltaisesti. Yhteydenotot ovat lisääntyneet 45 % välillä 2016-2017 (281 → 402). Suurin osa yhteydenotoista tullut omaisilta (249). Eniten yhteydenottoja on tullut palveluiden saatavuudesta. Olennaista on asiakkaiden aito kuuleminen ja päätösten tekeminen määräajassa.

Ongelmat ovat johtuneet enimmäkseen siitä, että viime vuonna vammaispalveluissa oli pitkään vajetta työntekijöistä. Resurssivajaukseen on puutettu ja ongelmat ovat korjautuneet/korjautumassa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoidaan toimenpiteistä.

– Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei toimi asiakkaiden etujen ajajana, eikä ota kantaa siihen, onko toimittu oikein vain väärin, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen toteutumiseksi.

Omaisten määrä yhteydenottajina on lisääntynyt. Terveyspalveluissa se kaksinkertaistui 2017. Omaisten yhteydenotot liittyivät enimmäkseen Espoon sairaalaan ja kotisairaanhoitoon, jonkun verran myös omaisen terveyskeskusasiointiin.

Sosiaalipalveluissa omaisten määrä yhteydenottajina nelinkertaistui. Yhteydenotot koskivat enimmäkseen hoivakoteja, lastensuojelua, kotipalvelua ja vammaispalveluita.

Noin 10 % sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehdyistä yhteydenotoista johtaa muistutuksen tekemiseen. 90 % ei tee muistutusta valitettuaan sosiaali- ja potilasasiamiehelle.

Espoon kokoisessa kaupungissa 106 omaisten yhteydenottoa vuodessa on melko pieni luku, samoin 50 lisäys viime vuodesta. Yhteydenotot ovat siis pieni osa palautejärjestelmää. Ne ovat tärkeitä, mutta anna kattavaa kuvaa palveluiden toimivuudesta.

– Valtuustoaloite koulun alkamisaikojen myöhentämisestä yläkouluissa (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite tenniksen ja sulkapallon harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi Tapiolassa tai sen läheisyydessä nykyisen tasoisina (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Kysyin Seilimäki-Lukupuron kaavasta, johon korvaavaa tennispuistoa on suuniteltu. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 17.8.2016 kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tenniskenttien sijoittelu ratkaistaan liitettynä Tapiolan urheilupuiston suunnitteluun. Paikka osoittautui monella tapaa epäsopivaksi, eikä kaava ole näillä tiedoin etenemässä. Hyvä niin.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, Lahdenpohjan asemakaavan muutos, alue 221800

Hyväksyttiin lausunto esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Virastokeskuksen kehittämistä ja kaupungintalon tilaratkaisua koskevasta valituksesta

Valitus koskee kaupungintalon purkamista. Lausunto puolestaan lähtee siitä, että valitus pitäisi ensisijaisesti jättää tutkimatta, koska valtuuston päätöksessä ei ole tehty lopullista ratkaisua, vaan päätös ohjaa Espoon keskuksen aseman pohjoispuolisen alueen kehittämisperiaatteita. Päätöksellä ei hyväksytä asemakaavaa tai purkulupaa, vaan ohjataan valmistelua päätöksen yhteydessä kuvatun Espootalo-vaihtoehdon mukaisesti (joka tarkoittaa kaupungintalon purkamista).

Kokouksessa esittelijä tarkensi lausuntoon, että varsinaisen purkupäätöksen tekee rakennusvalvontaviranomainen ja se päätös on valituskelpoinen. Purkulupa on jo vireillä ja päätöstä odotetaan vielä tänä keväänä.
Olen ollut kaupungintalon säilyttämisen kannalla, mutta se taistelu valitettavasti hävittiin.

Maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää melko mutkattomalta. Lista-asioiden lisäksi keskusteltaneen pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksesta, joka on päätetty pitää 15.5. klo 18 Vantaan Martinus salissa. Siellä on tarkoitus hyväksyä yhtenäinen ja tiukan kriittinen perusteltu kanta maakunta- ja soteuudistukseen ehdotetussa muodossa. Asiaa on valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, jonka jäsen olen ja tätä varten pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kokous sujui hyvän pohjatyön ansiosta sujuvasti. Saimme melko pitkällisen prosessin tuloksena hyväksyttyä ICT:n ja hankintojen strategiset linjaukset esittelijä otti kaikki muutosesitykset nimiinsä. Myös Uusimaa 2050 maakuntakaavan valmisteluaineistosta annettiin yksimielinen lausunto. Alla tarkempi raportti päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, jossa käytiin tiukkaa keskustelua koulujen tilankäyttösuunnitelman valmistelusta ja päätöksenteosta. Varsinaiset päätösasiat menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Saimme pyynnöstäni selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien koulurakennusten suunnittelutilanteesta. Selostus oli suullinen, mutta tiedotteeseen kirjattiin sen pohjalta näin:

”Jaosto kuuli selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennusten tilanteesta. Tavoitteena on toteuttaa tonteille uudet koulurakennukset. Museoviranomaisten kanssa on neuvottelut käynnissä. Museovirastolta pyydettäviä lausuntoja varten laaditaan vaihtoehtoiset luonnokset nykyisten koulurakennusten paikoille soveltuvista nykyiset rakennukset korvaavista uudisrakennuksista. Toteutustapa ja aikataulu ratkaistaan sen jälkeen, kun museoviranomaisten kanssa on saatu yhteisymmärrys ratkaisuista. Asia tuodaan jaoston käsiteltäväksi alustavan investointiohjelman käsittelyn yhteydessä jaoston kokoukseen 18.6.2018.” Lue lisää

Koulujen tilankäyttösuunnitelman osalta ei vieläkään päästä eteenpäin, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti vielä Otaniemen tilaratkaisut uudelleen valmisteluun ja käsittelee niitä ylimääräisessä kokouksessaan 9.4.

Asunto-ohjelman piti alunperin olla käsittelyssä jo tässä kokouksessa, mutta kun valtuustolle järjestettävän seminaarin ajankohta muuttui (pidetään 9.4.), niin tämäkin aikataulu venyi. Vihreiden valtuustoryhmä järjestää kaikille asukkaille avoimen keskustelutilaisuuden Espoon asuntoasioista to 12.4. klo 18-20 valtuustotalon kahviossa. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelelmaan!

Ohessa ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää